Przygotujemy całą dokumentację

Zarejestrujemy Spółkę w KRS

Uzyskamy dla Spółki NIP oraz REGON

Zgłosimy Spółkę do ZUS i Urzędu Skarbowego

REJESTRACJA SP. Z O.O. PRZEZ CUDZOZIEMCA

Masz pytania ? Skontaktuj się z nami
tel. 792 615 617
email: info@kbtax.pl

Jeżeli planujesz założyć spółkę z o.o. to nasz zespół pomoże Ci w realizacji Twojego planu. Nasi księgowi i prawnicy specjalizują się w zakładaniu i rejestracji spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu stosownych umów i formularzy niezbędnych do założenia i zarejestrowania działalności w ramach spółek. Nasi prawnicy pomagają w założeniu spółek zarówno w formie „tradycyjnej” czyli u notariusza jak również przez Internet „w trybie S24”.

Dzięki nam zaoszczędzisz czas i będziesz mógł rozpocząć prowadzenie działalność bez zbędnej zwłoki.

JAK CUDZOZIEMIEC MOŻE ZAŁOŻYĆ SPÓŁKĘ Z O.O. „KROK PO KROKU”

 

Założenie spółki z o.o. przez cudzoziemca


Polskie przepisy prawa, co do zasady, dopuszczają założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na terytorium Polski przez każdego cudzoziemca niezależnie z jakiego kraju pochodzi. Jednakże należy zaznaczyć, iż już prowadzenie działalności w ramach takiej spółki przez cudzoziemca jako jej członek zarządu np. prezes zarządu lub prokurent w trakcie jednoczesnego przebywania na terytorium Polski jest niestety często bardzo ograniczone prawnie.

Zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskie sposób i forma prowadzenie działalności gospodarczej jest zróżnicowana w zależności od kraju pochodzenia cudzoziemca.

Pierwszą grupą cudzoziemców, którzy mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy są osoby zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw niż państwa członkowskie, którzy:

 1. posiadają w Rzeczypospolitej Polskiej:

   a)      zezwolenie na pobyt stały,

   b)    zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,

   c)     zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 144, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107 i 138),

   d)    status uchodźcy,

   e)     ochronę uzupełniającą,

   f)     zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany,

   g)    zezwolenie na pobyt czasowy i pozostają w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim zamieszkałym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

   h)    zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej, udzielone ze względu na kontynuowanie prowadzonej już działalności gospodarczej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

 2.     korzystają w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej,
 3.     posiadają ważną Kartę Polaka,
 4.     są członkami rodziny, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 900 oraz z 2018 r. poz. …), dołączającymi do obywateli państw, o których mowa w ust. 1, lub przebywającymi z nimi,
 5.     przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku byli uprawnieni do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na podstawie ust. 2 pkt 1 lit. c i g

Z kolei pozostali obcokrajowcy mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą wyłącznie w formie spółki: komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej, a także do przystępowania do takich spółek oraz obejmowania bądź nabywania ich udziałów lub akcji, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.

Przy czym zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach w takiej sytuacji zarządzanie taką spółką z terytorium Polski wymaga posiadania przez cudzoziemca dodatkowego zezwolenia w postaci odpowiedniej wizy lub odpowiedniego zezwolenia na pobyt określony.

Powyższe oznacza, że założenie spółki z o.o. lub nabycie udziałów w już istniejącej spółce z o.o. jest dozwolone dla każdego cudzoziemca niezależnie z jakiego kraju pochodzi, ale już bieżące prowadzenie działalności z terytorium Polski jako prezes spółki lub jej prokurent może być utrudnione.

Oczywiście przepisy dopuszczają pewne wyjątki lub wprowadzają pewne ułatwienia umożliwiające prowadzenie spółki z o.o. również w wyżej wymienionych sytuacjach. Przy czym każdy przypadek musi być rozpatrywany oddzielnie.

W celu dowiedzenia się więcej lub pomocy w założeniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zapraszamy do kontaktu z nami.

Jeżeli chcesz abyśmy pomogli Ci w założeniu lub prowadzeniu spółki z o.o. skontaktuj się z nami.

SKUTECZNA PROFESJONALNA OBSŁUGA